• KAJARI KOTA BANJAR

  SRI HARYANTO., SH.,MH.
 • KASUBBAG BIN

  MOHAMAD AGUSTIN, SH.
 • KASI INTELIJEN

  AKHMAD FAKHRI, SH., MH
 • KASI PIDUM

  COK GEDE PUTRA GAUTAMA, SH., MH
 • KASI PIDSUS

  GEDE MAULANA, SH.
 • KASI DATUN

  INDRA SUMARNO, SH.

 • KASI PB3R

  RANDIKHA PRABU RAHARJA S., SH., MH.